ராஜ் நியூஸ் தொலைகாட்சியில் விவாத நேரம் நிகழ்ச்சியில்-இட ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ய சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அவசியத்தை குறித்து டாக்டர் காந்தையா அவர்களின் விவாதம்…