யாதவர்கள் எழுச்சி மாநாட்டிற்காக ஆலோசனை கூட்டம் நடைப்பெற்றபோது..